Kaleva Travel - lėktuvų bilietų pardavimas internetu

Šiandien gruodžio 9 d., penktadienis
Kaleva Travel
Konstitucijos pr. 20, LT-09308 Vilnius

 

Draudimas

 

   Užsisakant lėktuvo bilietus internetu ”Kaleva Travel” svetainėje,
   siulome Jums įsigyti kompleksinį kelionės draudimą.

   Šiuo draudimu draudžiami asmenys, vykstantys į užsienį ir pageidaujantys apsidrausti
   medicininių išlaidų ir repatriacijos rizikas, draudimu nuo nelaimingų atsitikimų.


Apsidraudus šiuo draudimu, AB “Lietuvos draudimas” apmokės:

 • 1. Jūsų  gydymo išlaidas užsienyje;
 • 2. Organizuos parvežimą tolimesniam gydymui į tėvynę traumos ar sunkios ligos atveju; kompensuos nuostolius, jei kelionės metu prarasite bagažą ir asmeninius daiktus ar kelionės metu patirsite nenumatytų išlaidų. Apdraustojo mirties atveju pargabename palaikus į Lietuvą.
Bendradarbiaudami su „Lietuvos draudimo“ bendrove teikiame ir papildomas draudimo paslaugas. Papildomai galite apsidrausti:

1. Medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimas.
2. Bagažo ir asmens daiktų draudimas.
3. Civilinės atsakomybės draudimas.
4. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų kelionės į užsienį metu.
5. Nenumatytų kelionės išlaidų draudimas.


1. Apsidraudus “Medicinos išlaidų ir repatriacijos” draudimu

AB “Lietuvos draudimas” apmokės jūsų gydymo išlaidas, jei būdami užsienyje buvote priversti kreiptis į užsienio šalies gydymo įstaigą dėl kūno sužalojimo ir (ar) netikėto ūmaus sveikatos sutrikimo.
Draudiminė apsauga negalioja, jei sveikatos sutrikimai ar traumos atsirado dėl:
 • 1. apdraustojo apsinuodijimo alkoholiu, narkotinėmis ar cheminėmis toksinėmis medžiagomis bei gydytojo neskirtais medikamentais;
 • 2. savižudybės, bandymo nusižudyti ar tyčinio susižalojimo;
 • 3. įvykio, kuris įvyko apdraustajam nau­do­jantis oro trans­por­tu, nesant li­cen­ci­jos ke­lei­viams skrai­din­ti;
 • 4. apdraustojo veikos užtrau­kia­nčios ad­mi­nist­ra­cinę ar baudžiamąją at­sa­ko­mybę, taip pat dėl įvykių, atsitikusių ap­draus­tąjį su­lai­kant įta­rus ta vei­ka ir dėl įvykių įvykusių laisvės atėmi­mo vie­to­se;
 • 5. įvykių, kurie įvyko (išsky­rus at­ve­jus, kai už šią papildomą ri­zi­ką sudarant draudimo sutartį buvo sumokėta papildoma draudimo įmoka):
  • 5.1. ap­draus­ta­jam dirbant fizinį darbą;
  • 5.2. dalyvaujant sporto treniruotėse arba varžybose;
  • 5.3. sportuojant poilsinių ar turistinių kelionių metu;
  • 5.4. skraidant bemotorėmis skraidymo priemonėmis, motorinėmis skraidyklėmis, parasparniais, superlengvais skraidymo aparatais;
  • 5.6. šokinėjant su parašiutu;
 • 6. įvykių, kurių drau­di­mo lai­ko­tar­piu pa­gal ob­jek­ty­viai stebėtus po­žymius do­ku­men­tais ne­pa­tvir­ti­na gy­dy­mo įstai­ga;
 • 7. traumų gautų valdant savaeigę transporto priemonę ar kitą savaeigį mechanizmą apdraustajam esančiam alkoholinio, narkotinio ar toksinio apsvaigimo būsenoje ir/ar neturint atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimo, taip pat perdavus ją valdyti asmeniui, esančiam alkoholinio, narkotinio ar toksinio apsvaigimo būsenoje arba neturinčiam atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimo.

Draudimas neatlygina gydymo išlaidų, susijusių su gydymu ir diagnostika ligų, žinomų ar prasidėjusių prieš įsigaliojant draudimo sutarčiai, lėtinių ligų ir/ar jų paūmėjimų gydymu, psi­chinių, ly­ti­niu ke­liu plin­ta­nčių ligų gydymu, plastinėmis – estetinėmis ope­ra­cijomis bei protezavimu, stomatologiniu gydymu, viršijančiu 50 Eur, gydymu medicinos įstaigoje, neturinčioje atitinkamos licencijos, gy­dy­mu Lie­tu­vo­s Respublikoje. Visą sąrašą galite rasti draudimo taisyklėse.

Draudiminio įvykio atveju visų pirma kreipkitės į oficialią sveikatos priežiūros įstaigą. Būtinai išsaugokite visus diagnozę ir gydymo išlaidas patvirtinančius dokumentus.

Jei turite galimybę, iš karto susisiekite su AB „Lietuvos draudimas“ skambinant iš užsienio + 370 5 266 6612, arba skambinant Lietuvoje telefonu  1828. Jums patars, ką daryti toliau.
Taip pat galite kreiptis į AB „Lietuvos draudimas“ interesams atstovaujančią asistavimo bendrovę (jos telefonas nurodytas draudimo sutartyje ir Atmintinėje draudėjui (ar apdraustajam).

Kreipiantis į gydymo įstaigą būtina nurodyti:
 • 1. nukentėjusiojo vardą ir pavardę;
 • 2. draudimo kompanijos pavadinimą ir poliso numerį;
 • 3. šalį, kurioje esate;
 • 4. gydytojo pavardę ar gydymo įstaigos, kurioje yra nukentėjusysis, pavadinimą ir telefono numerį;
 • 5. savo ar viešbučio, kuriame gyvenate, telefono numerį;
 • 6. kokios pagalbos reikia.

Jei pats apmokėjote gydymo išlaidas ir apie įvykį nepranešėte AB „Lietuvos draudimas“, tai būtina padaryti, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo grįžimo iš kelionės. Draudimo išmokai gauti reikia pateikti draudiminį įvykį patvirtinančius dokumentų (originalus):
 • 1. gydymo įstaigos pažymą, kurioje nurodyta kreipimosi į gydymo įstaigą data,
 • 2. ligos ar sužeidimo diagnozė,
 • 3. gydymo trukmė,
 • 4. sąskaitas už tyrimus ir gydymą, patvirtintas gydytojo parašu ir antspaudu, vaistų receptus bei kvitus už gydytojo išrašytus ir darbuotojo apmokėtus vaistus.

 

2. Apsidraudus “bagažo draudimu”

AB “Lietuvos draudimas” atlygins Jūsų patirtus nuostolius dėl to, kad kelionės į užsienį metu buvo pavėluotai pristatytas ar prarastas bagažas ir (ar) kiti asmeniniai daiktai.

Jei atvykus į užsienį bagažas vėluos ilgiau kaip 6 valandas, AB „Lietuvos draudimas“ atlygins būtiniausių daiktų įsigijimo išlaidas (iki 400 Lt).

Svarbu: Atsitikus draudiminiam įvykiui, būtina raštu kreiptis į vežėją arba artimiausią policijos skyrių (priklausomai nuo aplinkybių, dėl kurių dingo turtas). Atitinkamos tarnybos privalo išduoti atitinkamą dokumentą, patvirtinantį įvykį.

Draudiminė apsauga bagažui ir turtui negalioja, jei:
 • 1. apdraustas turtas nusidėvėjo ar nuvertėjo dėl rūdžių, pelėsių poveikio, išblukimo ir kitų natūralių turto savybių pokyčių dėl palaipsniui veikiančios priežasties;
 • 2. kelionės metu ant apdraustojo turto atsirado įbrėžimų, įdrėskimų, pradūrimo, plyšimo, dažų atsilupimo, dėmių ir kitų išorinio vaizdo pokyčių, nesukėlusių apdrausto turto funkcijų pakitimų;
 • 3. turtas nukentėjo išsiliejus bagaže buvusiems riebiems, dažiems, degiems ar ėdriems skysčiams;
 • 4. turtas nukentėjo nuo vabzdžių, parazitų ar graužikų;
 • 5. turtas nukentėjo dėl Jūsų ar kitų draudimo išmoka suinteresuotų asmenų tyčinės veiklos;
 • 6. turtas buvo pavogtas iš transporto priemonės, išskyrus atvejus, kai automobilis buvo paliktas saugomoje automobilių stovėjimo aikštelėje, bagažas buvo paliktas užrakintame automobilio bagažo skyriuje ir buvo pavogtas po akivaizdaus įsilaužimo ir (ar) bagažinės atidarymo jėga;
 • 7. turtas buvo pavogtas iš viešbučio kambario, jei kambarys buvo paliktas neužrakintas ar atvirais langais, kai nėra akivaizdaus įsilaužimo požymių;
 • 8. paaiškėja faktai, kad Jūsų įmonės darbuotojas nesiėmė visų reikalingų ir protingų priemonių savo apdraustam turtui išgelbėti;
 • 9. jei turtą Jūsų įmonės darbuotojas prarado būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių bei kitų psichotropinių medžiagų ar tiesiog dėl išsiblaškymo ar užmaršumo;
 • 10. jei bagažas buvo pavėluotai pristatytas, sulaikytas ar konfiskuotas bet kokių oficialių instancijų (muitinės pareigūnų, policijos ir (ar) kitų kompetentingų organų) sprendimu;
 • 11. Jei bagažas buvo pavėluotai pristatytas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Yra daiktų, už kurių praradimą ar sugadinimą draudimas neapmoka. Jų sąrašą galite rasti draudimo taisyklėse.

Atsitikus draudiminiam įvykiui, būtinai raštu kreipkitės į vežėją, viešbučio administraciją arba artimiausią policijos skyrių (priklausomai nuo aplinkybių, dėl kurių dingo Jūsų turtas). Būtinai reikalaukite oficialaus atitinkamų tarnybų dokumento, patvirtinančio įvykį.
Jei Jums iškiltų neaiškumų, kreipkitės į AB „Lietuvos draudimas“ telefonu 1828. Jums patars, ką daryti toliau.

Jei atvykus į užsienį bagažas vėluos ilgiau kaip 6 valandas, AB „Lietuvos draudimas“ atlygins būtiniausių daiktų įsigijimo išlaidas (iki 400 Lt). Būtinai išsaugokite pirkinių čekius ir vėliau pateikite juos AB „Lietuvos draudimas“.

Kreipdamiesi į AB „Lietuvos draudimas“ dėl draudimo išmokos, pateikite šiuos dokumentus:
 • 1. draudimo polisą (kopiją);
 • 2. nustatytos formos prašymą išmokėti draudimo išmoką;
 • draudiminį įvykį patvirtinančių dokumentų (vežėjų, policijos, viešbučio administracijos ir pan. išduotų pažymų) originalus.

3. Civilinės atsakomybės draudimas

Kompensuos nuostolius, jei būnant užsienyje jūs sulauksite turtinių pretenzijų iš trečiųjų asmenų dėl Jūsų ar kartu keliaujančių jūsų nepilnamečių vaikų padarytos žalos. Pavyzdžiui, jei atostogų užsienyje metu Jūs netyčia išdaušite viešbučio langą, už jo pakeitimą sumokės AB „Lietuvos draudimas“.

Draudiminė apsauga negalioja:
 • 1. žaloms kilusioms teritorijoje, nenumatytoje draudimo liudijime;
 • 2. turtinėms žaloms, kilusioms dėl laipsniško, tęstinio temperatūros, dujų, garų, drėgmės, nuosėdų (dulkių, suodžių, dūmų ir pan.) nutekamųjų vandenų, puvimo, pelėsių poveikio;
 • 3. žaloms, padarytoms trečiųjų asmenų turtui, kuris draudėjui yra patikėtas, kuriuo draudėjas naudojasi arba valdo, kontroliuoja, saugo;
 • 4. žaloms, kuri kilo vykdant komercinę ar profesinę veiklą;
 • 5. žaloms, kuri kilo dėl draudėjo tyčinės veiklos, dėl žalos, kurią draudėjas padarė įtakotas alkoholio, narkotinių medžiagų arba žaloms, kurių kilimą draudėjas galėjo protingai numatyti, atsižvelgdamas į savo veikimo arba neveikimo priežastis ir aplinkybes;
 • 6. žaloms asmeniui, kuris yra sudaręs darbo sutartį su draudėju arba dirba jo namų ūkyje, jei tokia atsakomybė kyla iš darbo santykių;
 • 7. žaloms draudėjo šeimos nariams;
 • 8. žaloms, atsiradusioms dėl motorinių transporto priemonių, skraidymo aparatų, laivų valdymo.

Draudimas kompensuoja tik tuos nuostolius, kurie yra ne didesni, negu draudimo sutartyje nurodyta suma. Likusią dalį Jums tektų kompensuoti iš savo lėšų.

Jei Jums esant užsienyje ir įvykus draudiminiam įvykiui iš Jūsų reikalaujama atlyginti kokią nors žalą, iš karto susisiekite su AB „Lietuvos draudimas“ telefonu 1828.

Pateikite tokią informaciją:
 • 1. Jūsų vardą, pavardę;
 • 2. draudimo poliso numerį;
 • 3. kada, kur ir kokiomis aplinkybėmis įvyko įvykis, dėl kurio pateiktas reikalavimas, fizinių ir juridinių asmenų adresus, kurie patekė pretenziją, pavardę, vardą (pavadinimą);
 • 4. numatomą nuostolių dydį (sumą).
Išsiaiškinę situaciją AB „Lietuvos draudimas“ ekspertai patars, ką daryti toliau.


4. Mirtis ir/ar kūno sužalojimai dėl nelaimingo atsitikimo

kelionės užsienyje metu. Draudimo išmoką, priklausomai nuo pasirinktos draudimo sumos ir sužalojimo sunkumo mokama grįžus į Lietuvą ir pateikus visus reikalingus dokumentus.

Draudiminė apsauga negalioja, kai:
 • 1. apdraustasis mirė dėl ligos, taip pat ir pernešamos vabzdžių ar kitų gyvūnų (pvz. maliarija, pasiutligė ir pan.);
 • 2. įvykiai, kai apdraustasis vykdė veiką užtraukiančią administracinę ar baudžiamąją atsakomybę, taip pat įvykiai, atsitikę apdraustąjį sulaikant įtarus ta veika;
 • 3. įvykiams, įvykusiems laisvės atėmimo vietose;
 • 4. apdraustojo savižudybės, tai pat kūno sužalojimo, susijusio su apdraustojo tyčiniu susižalojimu bei bandymu nusižudyti, atvejais;
 • 5. kai apdraustasis skrido lėktuvu kaip pilotas ar keleivis, išskyrus atvejus, kai jis skrenda kaip keleivis oficialių oro linijų lėktuvu, kurį valdo pilotas, turintis atitinkamą galiojančią licenciją keleiviams skraidinti;
 • 6. įvykis atsitiko apdraustajam tarnaujant ar dalyvaujant bet kokiose karinėse pajėgose ar formuotėse, jei draudimo sutartyje nenumatyta kitaip;
 • 7. įvykiai, kurie įvyko (išskyrus atvejus, kai už šią papildomą riziką sudarant draudimo sutartį buvo sumokėta papildoma draudimo įmoka):
  • 7.1. apdraustajam dirbant fizinį darbą;
  • 7.2. dalyvaujant sporto treniruotėse arba varžybose;
  • 7.3. sportuojant poilsinių ar turistinių kelionių metu;
  • 7.4. skraidant bemotorėmis skraidymo priemonėmis, motorinėmis skraidyklėmis, parasparniais, superlengvais skraidymo aparatais;
  • 7.5. šokinėjant su parašiutu;
 • 8. įvykiai, susiję su vystymosi sutrikimas, įgimtomis ligomis ir anomalijomis;
 • 9. Kiti nedraudiminiai įvykiai (žr. draudimo taisykles).

Atsitikus draudiminiam įvykiui:
 • 1. Draudiminio įvykio atveju visų pirma kreipkitės į gydymo įstaigą / gydytoją;
 • 2. Būtinai surinkite visus traumą patvirtinančius dokumentus.

Išmokai gauti AB "Lietuvos draudimas" reikia pateikti šiuos dokumentus:
 • 1. draudimo polisą; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • 2. draudiminį įvykį patvirtinančius dokumentus;
 • 3. dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos;
 • 4. apdraustojo mirties atveju - mirties liudijimą arba notaro patvirtintą jo nuorašą;
 • 5. įvykio aktą;
 • 6. dokumentus iš kitų oficialių institucijų (policijos, prokuratūros, teismo), jei šios institucijos tyrė įvykį.


5. Nenumatytų kelionės išlaidų draudimas

Kompensuos nuostolius, kuriuos patirsite kelionės užsienyje metu, jei:
 • 1. dėl objektyvių priežasčių neįvyks kelionė;
 • 2. dėl objektyvių priežasčių pavėluosite išvykti;
 • 3. dėl objektyvių priežasčių pavėluosite į jungiamąjį reisą;
 • 4. kelionės metu prarasite pasą.
Jei negalite išvykti į kelionę arba turite ją nutraukti, draudiminis įvykis yra:
 • 1. apdraustojo mirtis;
 • 2. artimųjų (tėvų, brolių, seserų, vaikų, sutuoktinio) mirtis, jei tai įvyko ne anksčiau negu 7 dienos iki numatytos kelionės pradžios ar kelionės metu;
 • 3. Jūsų nuolatinėje gyvenamojoje vietoje įvykęs gaisras, potvynis, sprogimas, audra, liūtis, kruša ar vagystė, kurie įvyko kelionės dieną ar ne anksčiau kaip dvi dienos iki kelionės pradžios ir padarė žymią žalą Jūsų asmeniniam turtui (žymia laikoma žala, kai jos dydis viršija 5000 litų).
 • 4. Jūsų, Jūsų šeimos narių, numačiusių kartu vykti į kelionę, ūmi liga, trauma arba ūmi gyvybei grėsminga būklė, diagnozuota ne anksčiau kaip 7 dienos iki numatytos kelionės pradžios.
Draudiminiu įvykiu laikomas paso praradimas užsienyje, net jei pasas buvo pamestas, išskyrus atvejus, numatytus nedraudiminių įvykių sąraše.

Pavėlavimas išvykti yra laikomas draudiminiu įvykių, jei į numatytą kelionę Jūs pavėlavote išvykti dėl nuo Jūsų nepriklausančių priežasčių:
 • 1. transporto priemonės, kuria Jūs turėjote vykti į kelionę, techninio gedimo;
 • 2. meteorologinių sąlygų;
 • 3. trečiųjų asmenų nusikalstamos veikos.

Pavėlavimas į jungiamąjį reisą yra laikomas draudiminiu įvykiu, jei keliaujate keliomis transporto priemonėmis ir pavėlavote į ne pirmą iš jų, dėl nuo Jūsų nepriklausančių priežasčių:
 • 1. dėl transporto priemonės techninio gedimo, vėlavimo ir pan.;
 • 2. kai negalite tęsti kelionės dėl paso praradimo;
 • 3. kai Jūsų įmonės darbuotojas negali tęsti kelionės dėl ūmios ligos, traumos arba ūmios gyvybei grėsmingos būklės.

Draudiminė apsauga negalioja, jei:
 • 1. Jūs pavėlavote išvykti dėl nuo Jūsų priklausančių priežasčių (dėl apsvaigimo nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų ir pan.);
 • 2. tarp transporto priemonės kuria atvykote atvykimo ir kitos transporto priemonės, kuria turite išvykti, išvykimo iš tos pačios vietovės yra ilgesnis kaip 24 valandų laiko tarpas.
Draudimas neatlygina moralinių nuostolių, negautų pajamų ar kitų netiesioginių išlaidų.


Atsitikus draudiminiam įvykiui

Nedelsiant kreipkitėsį AB “Lietuvos draudimas” ir praneškite apie draudiminį įvykį ir Jums bus paaiškinta, kaip elgtis toliau.

Uždaryti »
 

 
Prisijunkite
 
„Lėktuvų“ ir „Renginių“ bilietų
vartotojų registracija
vykdoma atskirai.
 
 
Vartotojas:


Slaptažodis:
 
 
Paieška
 
į vieną pusę
į abi puses
 
Iš: 
Į:
 
Išvykimas:

Grįžimas:
 
Keleiviai:

Suaugusieji 25-59 m.
Senjorai nuo 60 m.
Jaunimas 12-24 m.
Vaikai 2-11 m.
Kūdikiai iki 2 m.
 
 
 
 
 
 
Atspausdinta iš svetainės online.kalevatravel.lt